PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, trợ cấp khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 6 năm 2016; Luật số 30/2023/QH15 Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 26/02/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, trợ cấp khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để công tác xây dựng hồ sơ ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật, Công an tỉnh đăng dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết để tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

File đính kèm: TỜ TRÌNH UBND GỬI HĐND THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

                            NGHỊ QUYẾT 11.4.2024

Kết quả góp ý xin gửi về Công an tỉnh , số 15 Trường Chinh, Phước Trung, Bà Rịa, BR-VT (Phòng Tham mưu, Đội 6; email: doiphapchebrvt@gmail.com; sdt 0693545127) trước ngày 12/5/2024 để hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng văn bản pháp quy báo cáo UBND tỉnh. 

BBT

 

 


Danh mục Danh mục