PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

CẬP NHẬT TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC DỰ ÁN LUẬT DO BCA CHỦ TRÌ, SOẠN THẢO TRÌNH QUỐC HỘI KHOÁ XV NĂM 2024

Ngày 26/4/2024, Cục Pháp chế và cải cách hành chính có Công văn về việc cập nhật tài liệu tuyên truyền về các dự án luật do BCA chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV năm 2024( cập nhật, bổ sung thông tin vào tài liệu tuyền truyền về 02 dự án Luật) . Công an tỉnh gửi kèm 02 dự án luật được cập nhật ngày 25/4/2024:

Luat Cong nghiep QPAN va dong vien cong nghiep -cap nhat

Luat Quan ly su dung vu khi vat lieu no va cong cu ho tro sua doi C06 chu tri

BBT


Danh mục Danh mục