Ủy ban nhân dân Tỉnh Ủy ban nhân dân Tỉnh

Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”

Thực hiện Công văn số 2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2023; Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (do ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban) đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người", "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7", như sau:

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ giải pháp về đấu tranh, phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng, chống mua bán người hàng năm của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hoá thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng sở, ngành, địa phương. Tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người", "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2023; Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, truyền thông phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/7/2023 đến hết 30/9/2023).

2. Công an tỉnh

Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa

Vũng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện "Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người", góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người; Kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 15/9/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, kết hợp kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết, tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật phòng, chống mua bán người ở cơ sở để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa tội phạm mua bán người, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ về "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy trong công tác phòng, chống mua bán người, nhất là trong công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, quản lý đối tượng,... tại địa bàn cơ sở. Làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài và rà soát, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người.

Chỉ đạo các lực lượng trong Công an tỉnh trong đó chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai quyết liệt các mặt công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người; làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm và không gian mạng; tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người; xác lập, điều tra, triệt phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người. Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/7/2023 đến hết 30/9/2023).

Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống mua bán người. Kịp thời cập nhật, thông báo đến các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người; thực hiện thường xuyên, đúng quy định đối với việc công bố số liệu về tình hình, kết quả phòng, chống mua bán người trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

Về hợp tác quốc tế: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch thực hiện các Hiệp định, Điều ước quốc tế, Biên bản ghi nhớ, Công ước ASEAN về hợp tác phòng, chống mua bán người và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Khi có yêu cầu từ Bộ Công an, thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành các hoạt động điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người… với Cảnh sát các nước và các tổ chức Cảnh sát quốc tế.

3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới biển theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai giải pháp nâng cao năng lực của Bộ đội Biên phòng trong việc phát hiện, khởi tố đối với tội phạm mua bán người; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân được giải cứu.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền về pháp luật phòng, chống mua bán người đối với nhân dân tại khu vực đóng quân, khu vực biên giới biển nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài ở khu vực biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ về an ninh, trật tự khu vực biên giới biển và trên biển để chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người, đưa người di cư trái phép thông qua biên giới biển và mua bán người để cưỡng bức lao động trên các tàu cá; triển khai thực hiện đạt hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người; lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về với chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em, nhất là trong quá trình tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021

2030; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người nước ngoài vào Việt Nam để lao động; xử lý nghiêm các sai phạm để góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm mua bán người. Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài, trong thời gian tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động cần lồng ghép, cung cấp kiến thức về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn. Chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội và quảng bá rộng rãi số điện thoại của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, đồng thời là đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người, với số máy 111.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 07/12/2022 về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thực hiện tốt quy trình chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

5. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

6. Sở Thông tin và truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban báo chí, tập trung các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7"; thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người (qua hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng...) bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương và chú trọng vào các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng", giúp trẻ em có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị lạm dụng, trở thành nạn nhân bị mua bán.

Phối hợp hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin internet tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng, để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người. Chỉ đạo và khuyến nghị các cơ sở in trên toàn tỉnh đưa nội dung thông tin ngày 30/7 hàng năm là "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" in trên các sản phẩm lịch và một số ấn phẩm khác. Xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống mua bán người trên các trang thông tin, mạng xã hội có nhiều người theo dõi, qua tin nhắn đến các thuê bao di động với nội dung: "Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan hãy thông báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời".

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức cho người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng địa phương, đối tượng tuyên truyền.

Tăng cường thực hiện việc trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bị mua bán, cần bố trí đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được trang bị đồng bộ các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các nạn nhân.

Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, cho nhận con nuôi nhằm tránh việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

8. Sở Văn hóa và Thể thao

Lồng ghép phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; phát huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, phòng, chống mua bán người gắn với phong trào xây dựng thôn, ấp, tổ dân phố, tổ dân cư văn hóa. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

9. Sở Du lịch

Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch, hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch nhằm tránh lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. Tổ chức, hướng dẫn việc tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong hoạt động kinh doanh du lịch.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Rà soát nội dung, tăng cường thời lượng giáo dục kỹ năng sống, pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng cấp học, ngành học, lứa tuổi. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống mua bán người cho học sinh, sinh viên và hướng dẫn học sinh, sinh viên biết cách khai thác, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa gạt, lôi kéo của tội phạm mua bán người. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn du học, đưa người đi học tập ở nước ngoài, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm.

11. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành chức năng thống nhất xác định và bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán chi thường xuyên của các Sở, ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7", xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim, phóng sự, tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến dấu hiệu mua bán người để người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người.

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người đảm bảo không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; lựa chọn các vụ án trọng điểm để tổ chức xét xử lưu động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa chung; tổ chức tốt biện pháp bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân lao động,... tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác giám sát việc thực thi pháp luật về phòng, chống mua bán người; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật phòng, chống mua bán người và phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người cho phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng; phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, nhân rộng mô hình công tác dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng để góp phần ổn định cuộc sống, tạo việc làm, ổn định thu nhập, giảm nguy cơ, rủi ro mua bán người. Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về những vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán người.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đầu tư các chương trình kinh tế - xã hội nhằm không ngừng nâng cao và cải thiện thu nhập, mức sống, nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn. Kết hợp với chương trình giảm nghèo (vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để làm kinh tế hoặc đi học, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện…) giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống để nâng cao khả năng tự phòng ngừa bị mua bán. Bố trí ngân sách phù hợp dành cho công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt là công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi để nạn nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để phòng, chống mua bán người. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương; tăng cường giám sát về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất.

Chỉ đạo triển khai đợt cao điểm truyên truyền, truyền thông và cao đỉểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người tại địa phương. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người (qua hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng,...) và chú trọng vào các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh. Tổ chức tuyên tuyền trực quan tại cơ quan, các tuyến phố, cộng đồng dân cư hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người", "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7".

Thei CTTTĐT Tỉnh BR-VT (Nguồn: Công văn số 215/UBND-BCĐ)


Danh mục Danh mục