Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022.

Thực hiện Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ- CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Công an tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc Luật Đặc xá, Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Khẩn trương tổ chức thực hiện công tác đặc xá, đạt mục đích, yêu cầu, đúng thời gian quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Phối hợp tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát và giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiến hành rà soát, xét, đề nghị và lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh.

- Chủ động nắm chắc số lượng người được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của họ để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá theo đúng lý do của Hội đồng tư vấn đặc xá.

- Tổ chức tốt Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá ở Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

- Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo đảm cho công tác đặc xá và các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá trở về địa phương nơi cư trú.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Có trách nhiệm lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đề nghị đặc xá để gửi Tổ thẩm định liên ngành.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện lập danh sách, thông báo cho Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá và Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết những phạm nhân đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Công an tỉnh.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp để kịp thời phát hiện những phạm nhân có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự để thông báo cho Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá và Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2022 và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng Nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tạo điều kiện tốt nhất cho thân nhân của phạm nhân thực hiện các hình phạt bổ sung (phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác) và phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đóng trên địa bàn tỉnh để thu các khoản tiền của gia đình phạm nhân và cấp các loại giấy tờ cho họ, phục vụ tốt nhất việc đặc xá cho các phạm nhân theo quy định của pháp luật.

6. Sở Y tế

- Chỉ đạo Bệnh viện cấp tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá. Chỉ đạo các cơ quan y tế phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác đặc xá, nhất là các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh trong việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, hạn chế việc tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

8. Sở Tài chính

- Phối hợp với các ngành, địa phương đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định.

9. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với các ngành chúc năng và các địa phương thực hiện tốt công tác đặc xá, đảm bảo cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đặc xá năm 2022; giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2022 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền xã, phường, thị trấn; các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phương, tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá về địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đặc xá năm 2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn giải quyết./.

(Nguồn: Công văn số 8649/UBND-VP)