Ủy ban nhân dân Tỉnh Ủy ban nhân dân Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót các quy định của pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, không để tội phạm lợi dụng để hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, gồm:

(1) Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc;

(2) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc;

(3) Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc;

(4) Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc, đánh bạc;

(5) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Công an tỉnh chủ trìhướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an kết quả thực hiện.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay, tạo việc làm, để người dân có cơ hội làm việc phù hợp nhu cầu, năng lực bản thân, tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống, giảm thời gian nhàn rỗi; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạmĐịnh kỳ hàng năm báo cáo kết quả và gửi về Công an tỉnh (thông qua Phòng Cảnh sát Hình sự) trước ngày 15/12 để tổng hợp./.

Theo CTTĐT Tỉnh BR-VtT(Nguồn: Kế hoạch số 129/KH-UBND)


Danh mục Danh mục