Công an nhân dân Công an nhân dân

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai, công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

 

Thực hiện Quyết định số 6968/QĐ-BCA, ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có hiệu lực kể từ ngày ký), ngày 7/10/2022, Phòng PA08 Công an tỉnh đã ban hành Văn bản số 1120/PA08- Đ1về việc triển khai, công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh theo Quyết định số 6968/QĐ-BCA, ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó Quyết định số 6968/QĐ-BCA của Bộ Công an có 46 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương, gồm 24 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm 20 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính cấp huyện, gồm 01 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính cấp xã, gồm 01 thủ tục hành chính.

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể của từng thủ tục hành chính được hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

File đính kèm:

QUYET DINH 6968.QĐ-BCA NGÀY 22.9.2022

VAN BAN 1120.PA08-Đ1TRIEN KHAI CONG BO QUYET ĐINH 6968.QĐ-BCA 

NOI DUNG QUYET DINH 6968.QĐ-BCA ngày 2.9.2022 của Bộ Công an

BBT


Danh mục Danh mục