Công an nhân dân Công an nhân dân

Công an tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu triển khai, công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

 Thực hiện Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06, ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, ngày 26/12/2022 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Văn bản số 4124/CAT-PV01 về triển khai, công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử trong CAND.

Theo đó, Bộ Công an ban hành mới 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, có 07 thủ tục hành chính cấp trung ương, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện; tại các địa phương, có 04 thủ tục hành chính, bao gồm:

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam thực hiện tại cấp tỉnh (do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện).

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài thực hiện tại cấp tỉnh (do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện).

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam thực hiện tại cấp huyện (do Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện).

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam thực hiện tại cấp xã (do Công an cấp xã thực hiện).

Quyết định số 9039/QĐ-BCA có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2022. Toàn bộ 11 thủ tục hành chính ban hành mới Quyết định nêu trên được đăng tải, cập nhật tại chuyên mục Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa Công an các cấp.

File đính kèm:

/documents/10180/0/QUYET%20DINH%209039.Q%C4%90-BCA-C06.pdf

/documents/10180/0/VAB%20BAN%204124.CAT-PV01%20TRIEN%20KHAI%20%C4%90INH%20DANH%20XAC%20THUC%20DIEN%20TU.pdf

BBT

 


Danh mục Danh mục