Công an nhân dân Công an nhân dân

Công bố công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

 Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ngày 17/02/2023, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 229A/QĐ-CAT-PV01 về việc công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Theo đó, Công an tỉnh công khai kèm theo Quyết định này danh mục 119 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, cụ thể:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 65 dịch vụ công (cấp tỉnh: 41; cấp huyện: 12; cấp xã: 12).

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: 54 dịch vụ công (cấp tỉnh: 35; cấp huyện: 12; cấp xã: 07).

Quyết định 229A/QĐ-CAT-PV01 ngày 17/02/2023 của Giám đốc Công an tỉnh

BBT


Danh mục Danh mục