Công an nhân dân Công an nhân dân

Dự Thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • Dự thảo  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

/documents/10180/0/L1.doc

/documents/10180/0/L2.docx

 

BBT


Danh mục Danh mục