VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2023).

Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã theo quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú; Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trong Bộ Quốc phòng và Quyết định số 5714/QĐ-BCA ngày 28/7/2022 phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Toàn bộ 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định nêu trên sẽ được đăng tải, cập nhật tại Bộ Thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết, công khai tại nơi tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính Công an cấp xã.

Chi tiết văn bản: Quyết định 4088/QĐ-BCA ngày 13/6/2023 của Bộ Công an

                                                                                        Tiến Dũng

 


Danh mục Danh mục