VĂN BẢN PHÁP LỆNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

 

Luật Sở hữu Trí tuệ 2005

* Một số văn bản quy phạm nhà nước, địa phương trong quản lí nhà nước:

1. NQ số 41-NQ/TƯ ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. QĐ số 8737/2004/QĐ.UB ngày 5/11/2004 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tỉnh BR-VT.
3. Luật bảo vệ môi trường năm 2005.
4. NĐ số 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.
5. Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN-MT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng kí, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lí chất thải nguy hại.
6. QĐ số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN-MT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại.
7. NĐ số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.
8. NĐ số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 của CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lí rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản.
9. NĐ số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
10. QĐ số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lí chất thải y tế.
11. Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 8/8/2008 của Thủ tướng CP về việc tăng cường công tác phòng , chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kì hội nhập.
12. NĐ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.
13. Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng chính phủ về ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
14. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam.
15. Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 1/8/2005 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp và quản lí sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt nam.
16. Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt nam.
17. Thông tư số 06/TT-LT ngày 29/1/1997 Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
18.Thông tư số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngà 29/1/1997 cuả bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng chính phủ.
19. Luật cư trú Số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI kì họp thứ 10