Ủy ban nhân dân Tỉnh Ủy ban nhân dân Tỉnh

Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" được chia thành 02 Tiểu dự án thành phần với các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Tiểu Dự án 1: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy

- Trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá và được giáo dục thay đôi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, giới thiệu việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Trên 80% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy các cấp được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố có địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy và ít nhất 80% đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được rà soát, kiện toàn hoặc có giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân sự đạt tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 1 16/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chổng ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Nghị định 116/2021/NĐ-CP).

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

- Triển khai thực hiện bộ chỉ số hoặc biểu mẫu đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng dẫn của bộ, ngành liên quan.

  • Tiểu dự án 2: Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy

- Trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quán lý được tiếp cận, cung câp các dịch vụ tư vân, hô trợ phòng ngừa nghiện ma túy.

- 100% các huyện, thị xã, thành phố có địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng, tổ chức các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện cho từng Tiểu dự án. Trong đó có các giải pháp chung cơ bản như: tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại và các hệ lụy của ma túy; đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực của các cán bộ làm công tác về cai nghiện/phòng ngừa nghiện ma túy; xây dựng, triển khai các mô hình phòng ngừa nghiện ma túy/cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai tại cộng đồng...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy...

Nguồn: Kế hoạch số 144/KH-UBND- CTTĐT  Tỉnh BR-VT


Danh mục Danh mục