THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

BR-VT CHỈ ĐẠO KHÔNG YÊU CẦU NGƯỜI DÂN XUẤT TRÌNH, NỘP SỔ HỘ KHẨU KHI GIẢI QUYẾT TTHC

Không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu trong giải quyết TTHC là chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT tại văn bản số 13470 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của "Đề án phát triển ứng dụng Dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn 2030", gọi tắt Đề án 06.

 


Danh mục Danh mục