THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

Quy định mới về luân chuyển công chức
22/9/2010

 Chính phủ vừa ra Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý công chức ban hành ngày 15/3/2010.

 

 Việc thực hiện luân chuyển công chức sẽ thực hiện theo quy định mới kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2010. Theo quy định cũ: "Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch của các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn", Nghị định mới quy định: "Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch".

Đây là Nghị định thứ 6 đã ban hành năm 2010 quy định về đối tượng công chức. Trước đó ngày 25/1/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 01/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức, Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về quản lý biên chế công chức và Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. Luật Cán bộ, Công chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.

 Nguyễn Sỹ Hồng

 
 
Tìm tin theo: