THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

Công an tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã
13/8/2009

Thực hiện qui định của điều lệ cảnh sát khu vực và hướng dẫn của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về công tác kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2009. Ngày 12/8/2009 Ban chỉ đạo kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã về an ninh trật tự Công an tỉnh BR-VT đã họp để triển khai thực hiện kế hoạch số 193/KH-CAT(PC13) ngày 25/5/2009 của Công an tỉnh BR-VT, đồng thời góp ý, bổ sung, chỉnh sửa, hướng dẫn chấm điểm và thống nhất các nội dung thi kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2009 tại công an các huyện, thị xã và TP Vũng Tàu.

Vũ Huy Đĩnh

 
 
Tìm tin theo: