THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

Chỉ thị về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23/4/2009

Thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg  ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận; Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân. Những năm qua, lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, phát huy bản chất và truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân, thực hiện có hiệu qủa công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của cả nước.Tuy nhiên vẫn còn không ít cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân do nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác Dân vận nên còn xem nhẹ, tác phong làm việc quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền gây phiền hà. Một số đơn vị, cá nhân chậm đổi mới quy trình công tác, thiếu học tập, rèn luyện về kiến thức, phương pháp Dân vận. Những yếu kém, khuyết điểm đó đã và đang hạn chế tác dụng động viên, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia quản lý nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh .

           Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị :

 1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cần tập trung chỉ đạo, giám sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các lực lượng Công an nhân dân thực hiện Dân vận trong công tác chuyên môn cũng như sinh hoạt ở khu dân cư.

 2. Thủ trưởng Công an các cấp thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nội dung, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện tốt công tác này trong các mặt công tác, chiến đấu và sinh hoạt ở khu dân cư.

 Thực hiện nghiêm túc 8 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến nhân dân và 4 quy chế dân chủ trong nội bộ Công an nhân dân. Chú trọng cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những quy định về thủ tục không còn phù hợp. Cải tiến lề lối làm việc, phân công trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng trong công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Tất cả các chủ trương, biện pháp công tác Công an đều phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân hiến kế, trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, tổ chức xây dựng văn hoá đạo đức, văn hoá pháp luật trong cuộc sống và sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân.

 Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở , nhất là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã, bảo vệ chuyên trách các cơ quan doanh nghiệp…Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách hợp lý đối với tổ chức và hoạt động của lực lượng này.

 Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngày truyền thống công tác Dân vận.

 3. Các cơ quan thông tin tuyên truyền cần xây dựng và tập trung tuyên truyền những gương điển hình của lực lượng công an làm tốt công tác dân vận, các điển hình của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tái lập và tôn vinh hình ảnh người Công an nhân dân thân thiện, có trách nhiệm và là chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

4. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của lực lượng công an, tổ chức tuyên truyền về công tác dân vận của lực lượng công an và tham phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được khen thưởng kịp thời. Những sai phạm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đi ngược lại quan điểm của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quần chúng và công tác Dân vận sẽ bị xử lý nghiêm minh.

 Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

 Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

 
 
Tìm tin theo: