THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

Từ ngày 10/4/2009 Nghị định số 22/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
1/4/2009

Ngày 24/2/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2009/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 qui định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Nghị định được sửa đổi tại khoản 4 điều 6, điểm c khoản 1 điều 10, điều 11 và điều 12.

Nghị định đăng tải tại trang web, địa chỉ: http://www.chinhphu.vn

 

Vũ Huy Đĩnh

 
 
Tìm tin theo: