PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo sự bình đẳng, chú trọng các hỗ trợ xã hội, thúc đẩy việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi hành vi, hòa nhập cộng đồng một cách bền vững; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đề ra 05 nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025, gồm: (1) nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm; (2) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; (3) tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm;  điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm; (4) xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; (5) đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, cộng tác viên trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 17/6) và 01 năm (trước ngày 17/12) và tổng kết có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội) số 11, Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa để theo dõi, tổng hợp.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh theo quy định.

(Nguồn: Kế hoạch số 197/KH-UBND)

 


Danh mục Danh mục