PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

DỰ THẢO CÁC LUẬT CĂN CƯỚC; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo các Luật để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân:

1. Dự thảo luật căn cước: Tải nội dung tại đây

2. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: Tải nội dung tại đây

 

BBT


Danh mục Danh mục