TRUY NÃ - TRUY TÌM

Danh sách đối tượng có quyết định đình nã từ 23/2 đến 28/5/2009
10/6/2009

1- Ngô Hồng Phúc.                        Đơn vị ra QĐĐN: Xuyên Mộc.

2- Nguyễn Đình Hùng.                    Đơn vị ra QĐĐN: PA24.

3- Nguyễn Trọng Sơn,                    Đơn vị ra QĐĐN: Tân Thành.

4- Nguyễn Văn Thế.                       Đơn vị ra QĐĐN: Tân Thành.

5- Nguyễn Đức Thắng.                   Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

6- Vũ Văn Đức.                             Đơn vị ra QĐĐN: TP- VT.

7- Nguyễn Thanh Hoàng.                Đơn vị ra QĐĐN: Xuyên Mộc.

8- Võ Văn Chắc.                            Đơn vị ra QĐĐN: Tân Thành.

9- Nguyễn Văn Phi.                        Đơn vị ra QĐĐN: TP- VT.

10- Trần Huy Thông.                      Đơn vị ra QĐĐN: Châu Đức.

11- Nguyễn Trung Hiếu.                 Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

12- Trần Trọng Tuân.                     Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

13- Nguyễn Đức Huy.                    Đơn vị ra QĐĐN: PC14

     (Nguyễn Văn Huy)

14- Nguyễn Thanh Phong.  Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

15- Giang Thanh Hoà.                    Đơn vị ra QĐĐN: TX- BR.

16- Lê Văn Tuấn.                           Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

17- Trần Hận Hoài.                        Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

18- Nguyễn Tường Viễn.                Đơn vị ra QĐĐN: PC14.

19- Lê Thanh Bình.             Đơn vị ra QĐĐN: Châu Đức.

20- Nguyễn Hữu Có.                     Đơn vị ra QĐĐN: Xuyên Mộc.