HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Cấp giấy chứng nhận không tiền án và xác minh lí lịch tư pháp

* Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về quy định việc cấp phiếu lí lịch tư pháp.

I - THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHÔNG TIỀN ÁN

Thực hiện theo Công văn số 1760/2000/BCA (C11), ngày 25/10/2000 của Bộ Công an hướng dẫn về việc thủ tục cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan, như sau:
1. Những người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan khi đến cơ quan Công an xin cấp giấy xác nhận không tiền án, phải có đơn đề nghị xác nhận trình trạng tiền án (mẫu 1a), giấy chứng minh nhân dân, sổ đăng ký hộ khẩu.
Người lao động xin đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan thông qua doanh nghiệp hoặc trực tiếp, gián tiếp yêu cầu cơ quan Công an cấp giấy xác nhận không có tiền án.
2. Công an tỉnh giao cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ trực tiếp nhận yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc các sở, ngành ở địa phương hoặc của công dân trong phạm vi địa phương, tiến hành tra cứu tàng thư căn cước can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác, các tàng thư nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu do Công an địa phương lưu giữ, quản lý để cấp giấy xác nhận không tiền án.

Đối với các trường hợp sau đây, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ phải gửi yêu cầu đề nghị Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát tra cứu:
- Công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nước ngoài.
- Người Việt Nam tính từ khi 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú hoặc đã khai cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngoài tỉnh) trước khi về địa phương.
- Những trường hợp tra cứu tàng thư địa phương nhưng không đủ thông tin, tài liệu… cần phải tra cứu thu thập trên thông tin ở tàng thư Bộ để cấp giấy xác nhận không tiền án.

3. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu tra cứu (không kể thứ 7, chủ nhật), Cơ quan Hồ sơ hoàn thành việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân.
Những trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc địa phương khác thì Phòng Hồ sơ chịu trách nhiệm liên hệ với Cục hồ sơ Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

4. Tất cả những trường hợp tra cứu tàng thư nghiệp vụ xác định không có tiền án thì cơ quan hồ sơ Công an tỉnh cấp giấy xác nhận không có tiền án (chỉ sử dụng bản chính, không sao chụp, phô tô).

5. Về lệ phí:
Từ ngày 18/12/2005, việc thu lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với mức thu 50.000đ/1lần/1 người.

II - THỦ TỤC XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thực hiện theo Công văn số: 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, như sau:
1. Sau khi Công an tỉnh nhận được hồ sơ từ Sở Tư pháp chuyển qua để tra cứu xác minh lý lịch tư pháp, trong thời hạn 5 ngày (kể từ ngày nhận được phiếu xác minh lý lịch tư pháp), Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp của đương sự và gửi cho Sở Tư pháp, thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp của đương sự.
2. Đối với trường hợp phức tạp, cần phải tra cứu hồ sơ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời hạn kéo dài thêm (không quá 1 tháng), việc liên hệ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát do Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm./.