Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Họp Hội đồng tư vấn chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao quản lý hành chính nhà nước về ANTT đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh BR-VT”

Ngày 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp Hội đồng tư vấn chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh "Giải pháp nâng cao quản lý hành chính nhà nước về ANTT đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh BR-VT". Đồng chí Trần Duy Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đề tài "Giải pháp nâng cao quản lý hành chính nhà nước về ANTT đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh BR-VT" là đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh do Công an tỉnh chủ trì thực hiện. Trung tá, Thạc sỹ Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ nhiệm đề tài.

Đây là đề tài khoa học nghiên cứu hệ thống cơ sở chính trị, pháp lý về quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; góp phần đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ Công an trong thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xây dựng và hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về QLHCNN về ANTT đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tại cuộc họp, sau khi thông qua báo cáo của Ban chủ nhiệm đề tài, 9 thành viên Hội đồng gồm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Phân viện Học viên Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ngành đã chấm điểm 81/100 và thống nhất thông qua đề tài, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bổ sung để hoàn thiện thuyết minh đề tài.

(Đội tuyên truyền)