29 cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử
21/1/2015

Theo số liệu thống kê, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 29 cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử để thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước đến người dân, DN và phục vụ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 82/82 xã, phường, thị trấn ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính.

Trong năm 2014, nhằm tăng cường thực hiện cải cách TTHC, tỉnh đã ban hành 15 quyết định công bố TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã với 115 thủ tục, trong đó, công bố mới 50 thủ tục, sửa đổi bổ sung 47 thủ tục, thay thế 10 thủ tục và bãi bỏ 8 thủ tục. Các TTHC được công khai rộng rãi tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo mô hình thống nhất, thuận tiện cho người dân, DN trong tìm hiểu, tra cứu… Qua đó, từng bước đơn giản hóa các TTHC, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân dân.

MINH THƯ (http://www.baobariavungtau.com.vn)